Mediation in tijden van corona ook online veilig en vertrouwd


Hoe langer je een conflict laat voortsudderen, hoe meer het escaleert en hoe moeilijker het wordt om samen nog een oplossing te vinden.
Zo gaat het thuis en zo gaat het op je werk.

Spanningen op het werk / de thuiszitters
De meesten van ons zitten thuis. Maar straks moeten we gemotiveerd weer aan de slag. Liefst met een schone lei. Gebruik daarom deze time-out goed: pak nu dat slepende conflict op je werk aan. Dat kan online, veilig en vertrouwd. We laten graag zien hoe. Maak nu een afspraak.
Mail of bel: 085 86 400 87

Spanningen op het werk / essentiële beroepen
In de zorg werken de helden van deze tijd: schoonmakers, verpleegkundigen, verzorgers, artsen, ambulance-personeel, medisch analisten, laboranten, apothekers en apothekersassistenten. Zij werken keihard en onder hoge druk. Als mediators weten wij maar al te goed, dat ook onder "normale" omstandigheden de spanningen in de zorg (ziekenhuizen, zorginstellingen) al hoog kunnen oplopen. En wij weten ook hoe risicovol het is om zulke spanningen te laten voortduren.

Voorkom verdere escalatie. Wacht niet tot de corona-crisis voorbij is.
Ook wij zagen aanvankelijk op tegen mediation via Skype of Zoom, maar inmiddels hebben we al een aantal mediations zo gedaan en het ging eigenlijk heel goed, zowel voor de cliënten als voor de mediator.

Veilig en vertrouwd
Mediation online is veilig en vertrouwd. Je kunt je daarvan zelf overtuigen in een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Mail of bel: 085 86 400 87

Wij wensen je sterkte en wijsheid toe in deze moeilijke tijd.

HERSTEL-MEDIATION, OMDAT BEHOUD VAN TALENT EN GOEDE SAMENWERKING TOPPRIORITEIT IS

Herstelmediation is een nieuw specialisme binnen het vakgebied van de mediation. Herstelmediation heeft zich inmiddels in de praktijk bewezen als effectieve methode om ongewenste omgangsvormen op de werkvloer te stoppen, de veilige werkplek te herstellen én arbeidsrelaties / talenten te behouden.

Herstelmediation richt zich voor de werknemer op behoud van de arbeidsrelatie, voor de maat op betere samenwerking binnen de maatschap, voor de organisatie op behoud van talent.

Voor organisaties is talent behouden en goede samenwerking topprioriteit. Talent is onlosmakelijk verbonden met het streven naar productiviteitsverhoging en innovatie. Ongewenste omgangsvormen op kantoor, op de werkvloer, in de maatschap, vergiftigen de werkplek, maken deze onveilig. Medewerkers en maten raken gedemotiveerd of vertrekken. Grensoverschrijdend gedrag beschadigt mens én bedrijf. Of het nu gaat om pesten op het werk, (seksuele) intimidatie, agressie en geweld, of discriminatie. Of om het bedreigen van de werkgever, want ook dat is grensoverschrijdend gedrag.
Stacks Image 25822

ANTIPESTMANAGEMENT VOLGENS HET MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Iedereen kan het slachtoffer worden van pesten, ongeacht je persoonlijkheid of achtergrond. Bij pesten gaat het om herhaaldelijk negatief gedrag van collega’s of de leidinggevende waartegen iemand zich niet (meer) verdedigen kan. Dat kan verbaal, non­verbaal of fysiek gedrag zijn. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid publiceerde begin september 2017 een brochure met tips voor antipestmanagament.

In de brochure is ook een pagina gewijd aan: "Welke deskundigen kun je inschakelen?". Daar staat: "Het is belangrijk dat werkgevers een vertrouwenspersoon aanstellen. De vertrouwenspersoon helpt medewerkers met klachten over onge­wenst gedrag door te luisteren, te adviseren, voor te lichten, te zoeken naar oplossingen en eventueel door te verwijzen." Dat de vertrouwenspersoon met name kan verwijzen (en in de praktijk ook verwijst) naar herstel-mediation wordt helaas niet vermeld. Niettemin: een nuttige brochure voor iedereen die als leidinggevende verantwoordelijk is voor de goede werksfeer in de organisatie.

IN ELK ARBEIDSCONFLICT ZIT ELEMENT GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

Intimidatie, seksuele intimidatie, pesten op het werk, agressie, discriminatie, doet zich voor tussen collega's, tussen leidinggevenden en werknemers. Soms komt het van één kant, soms van beide kanten

Welbeschouwd bevat nagenoeg elk "gewoon" arbeidsconflict, elke hapering in de samenwerking, een element van ongewenst gedrag.

Uit dit inzicht is de
herstelmediation ontstaan, een methode die mediation op het werk eindelijk kansrijk maakt..

Dit zijn wij >
Dit zijn onze klanten >
Dit zijn onze tarieven >

LEES VERDER OVER:

DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN HERSTELMEDIATION IN 8 DIMENSIES:

 1. Snel resultaat
 2. De werkgever / maatschap bespaart veel geld
 3. De betrokken werknemer behoudt zijn baan / de maatschap kan verder
 4. De organisatie behoudt haar talent
 5. De werksfeer verbetert
 6. De medewerkers presteren beter
 7. De productiviteit gaat omhoog
 8. De innovatiekracht voor de toekomst wordt veilig gesteld

Herstelmediation is meer dan alleen maar een alternatief voor de zeer stressvolle (zowel voor melder als aangesprokene) formele klachtenprocedure.

Herstelmediation creëert in de organisatie een sfeer waarin naar iedereen geluisterd wordt, waar iedereen er toe doet, een veilige werkplek voor iedere medewerker.

Herstelmediation focust op: hoe komen we hier samen uit, hoe kunnen we dit samen oplossen, hoe kunnen we in harmonie verder met elkaar, hoe winnen we - maar vooral hou behouden we - talent voor onze organisatie.

Lees meer over de methodiek en het proces van
herstelmediation >
DE VERGIFTIGDE WERKPLEK
De vergiftigde werkplek kent 3 verschijningsvormen:
 1. Intimidatie rondom (bijna alle) arbeidsconflicten
 2. Ongewenste omgangsvormen op het werk
 3. Pesten van de klokkenluider

OOK BIJ "GEWOON ARBEIDSCONFLICT" IS SPRAKE VAN ONGEWENST GEDRAG
Ervaren vertrouwenspersonen stellen: in bijna alle arbeidsconflicten spelen ongewenste omgangsvormen een rol. Het gaat dan vooral om intimidatie (niet zelden van beide kanten), maar ook om seksuele intimidatie, pesten en discriminatie.

Een goed gesprek over het werkelijke arbeidsconflict is niet mogelijk, zolang het grensoverschrijdende gedrag onbesproken blijft.

De herstelmediator zal daarom altijd eerst de lucht willen klaren, eerst de ongewenste omgangsvormen adresseren, alvorens met partijen inhoudelijk over het arbeidsconflict te spreken. Wordt niet die volgorde aangehouden, maar wil men direct inhoudelijk over het conflict praten, dan zal het "slachtoffer" afhaken en blijft alleen een exit-mediation nog over.

Wordt de goede volgorde wél bewandeld, eerst het ongewenste gedrag, daarna het conflict, dan is er voor de werknemer een goede kans op behoud van de arbeidsrelatie en voor de werkgever een goede kans op behoud van talen
t.

WAAROM "MELDER" IN PLAATS VAN "SLACHTOFFER"?
Het leest makkelijker, het klinkt makkelijker: "dader-slachtoffer-mediation". Maar wat wij als herstelmediators doen is géén strafrecht. Wij zijn als herstelmediators neutraal. Daarom verkiezen wij neutrale aanduidingen: niet "slachtoffer" maar "melder" (melder van grensoverschrijdend gedrag), niet "dader" maar "aangesprokene" (degene die door de melder wordt aangesproken op zijn ongewenst gedrag).

HERSTELMEDIATION MAAKT VERTROUWENSPERSOON EFFECTIEVER
Herstelmediation maakt de vertrouwenspersoon effectiever als "bewaker" van goede omgangsvormen op de werkvloer. Herstelmediation helpt om de veilige werkplek te herstellen, om samen afspraken te maken over hoe men in de toekomst met elkaar om wil gaan, om de sfeer op de werkvloer daadwerkelijk ten goede te keren. Herstelmediation is een nieuwe, van de gebaande paden afwijkende mediation-methodiek.

HERSTELMEDIATION HELPT RENDEMENT VERGROTEN
Herstelmediation helpt de organisatie op weg naar méér rendement. Want herstelmediation is nadrukkelijk gericht op het behoud van de arbeidsrelatie. Te vaak eindigen mediations bij arbeidsconflicten in exit-mediations en blijft het achterliggende probleem onopgelost. De onrust op de werkvloer duurt voort. Dat kost de onderneming veel geld, vanwege de aan de vertrekkende werknemer te betalen transitievergoeding, maar vooral omdat gedoe op de werkvloer de prestaties/productiviteit van de medewerkers negatief beïnvloedt en talent blijft wegjagen. Dat is slecht voor de organisatie en slecht voor de motivatie van alle betrokkenen.

LUISTEREN, ERKENNING EN WAARDERING
In herstelmediation gaat het om naar elkaar luisteren, om erkenning en om waardering. Ieder mens wil gehoord worden, ieder mens wil er toe doen, ieder mens wil gewaardeerd worden. Veel "traditionele" mediations gaan daaraan voorbij. De emotionele disbalans tussen betrokkenen wordt niet geadresseerd en exit-mediation is dan, letterlijk, nog de enige uitweg. Erkenning is in herstelmediation het sleutelwoord. Voor degene die zich geïntimideerd voelt is erkenning de genoegdoening die zij/hij nodig heeft om verder te gaan. Zonder die erkenning zal de betrokken werknemer zich opnieuw niet gehoord voelen, zich opnieuw geïntimideerd voelen, zich opnieuw slachtoffer voelen en aldus zal zij/hij blijven disfunctioneren en mogelijk vluchten in ziekte, of erger.
Stacks Image 25813
VOORBEELDEN VAN PSYCHOSOCIALE ARBEIDSBELASTING (PSA)
Ongewenste omgangsvormen vergroten de psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Werkgevers zijn verplicht beleid te voeren gericht op het voorkomen, althans zoveel mogelijk beperken van de PSA.
PESTEN - Een grapje op zijn tijd moet kunnen en verlevendigt zelfs de werksfeer. Maar wanneer iemand structureel voor gek wordt gezet, is het niet grappig meer. Plagen wordt dan pesten en dat kan leiden tot ernstige gezondheidsklachten bij het slachtoffer. >>> Meer over pesten >

SEKSUELE INTIMIDATIE - Eén op de tien werknemers blijkt af en toe last te hebben van seksuele intimidatie. Zelfs een onschuldig bedoelde opmerking kan een veel grotere impact hebben dan was verwacht. >>> Meer over seksuele intimidatie >

AGRESSIE EN INTIMIDATIE - Van agressie en intimidatie is sprake wanneer een werknemer zich verbaal of fysiek voelt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen. Dit kan veroorzaakt worden door mensen binnen de organisatie (collega’s, leidinggevenden), maar ook door buitenstaanders (klanten, patiënten). >>> Meer over agressie en intimidatie >

DISCRIMINATIE - Discriminatie vindt ook op het werk plaats. Van alle discriminatieklachten die binnenkomen bij het College voor de Rechten van de Mens, heeft meer dan de helft te maken met arbeid. >>> Meer over discriminatie >
Stacks Image 25767
Stacks Image 25775
Stacks Image 25769
Stacks Image 25777
Stacks Image 25771
Stacks Image 25773

Om deze posters te downloaden, klik hier

PSYCHOSOCIALE ARBEIDSBELASTING EN DE WET
Ongewenste omgangsvormen, vergroten de psychosociale arbeidsbelasting (PSA), veroorzaken stress, tasten de productiviteit van medewerkers aan en de kwaliteit van het geleverde werk.

Definitie PSA
Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) art. 1 lid 3-e:
 • Psychosociale arbeidsbelasting: de factoren direct of indirect onderscheid met inbegrip van seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk, in de arbeidssituatie die stress teweeg brengen.

Ook discriminatie is PSA

Art. 1 lid 3-e van de Arbowet somt de belangrijkste voorbeelden op van wat als Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) kan worden aangemerkt. In dat lijstje staat ook: het maken van "direct of indirect onderscheid". Daarmee wordt gedoeld op het verschillend behandelen van mensen op grond van geslacht, godsdienst, handicap, leeftijd, afkomst, huidskleur, ras, burgerlijke staat of seksuele voorkeur. Zo haakt dit artikel in de Arbowet aan bij het verbod op discriminatie, zoals vastgelegd in diverse wetten:

Werkgever moet zorgen voor veilige werkplek
Alle werkgevers, zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven, moeten beleid voeren gericht op een veilige werkplek.

Arbowet art. 3 lid 2:
 • De werkgever voert, binnen het algemeen arbeidsomstandigheden-beleid, een beleid gericht op voorkoming en indien dat niet mogelijk is beperking van psychosociale arbeidsbelasting.

Arbowet - art. 5 lid 3
 • Een plan van aanpak, waarin is aangegeven welke maatregelen zullen worden genomen in verband met de bedoelde risico's en de samenhang daartussen, een en ander overeenkomstig artikel 3, maakt deel uit van de risico-inventarisatie en -evaluatie. In het plan van aanpak wordt tevens aangegeven binnen welke termijn deze maatregelen zullen worden genomen

Arbeidsomstandighedenbesluit
Artikel 2.15. Maatregelen ter voorkoming of beperking van psychosociale arbeidsbelasting

 1. Indien werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan psychosociale arbeidsbelasting worden in het kader van de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld in artikel 5 van de wet, de risico’s ten aanzien van psychosociale arbeidsbelasting beoordeeld en worden in het plan van aanpak, bedoeld in artikel 5 van de wet, met inachtneming van de stand van de wetenschap maatregelen vastgesteld en uitgevoerd om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen of indien dat niet mogelijk is te beperken.
 2. Aan werknemers die arbeid verrichten waarbij gevaar bestaat voor blootstelling aan psychosociale belasting wordt voorlichting en onderricht gegeven over de risico’s voor psychosociale arbeidsbelasting alsmede over de maatregelen die er op zijn gericht die belasting te voorkomen of te beperken.
Deel deze pagina
Facebook
LinkedIn
Twitter
Google+
WhatsApp
Tumblr
Wordpress
Email This Page